Federacja Wlkp
Strona główna
czwartek, 12 maj, 2011 - 08:03
Mundurowi będą protestować! - zebranie wielkopolskiej Federacji
Wersja do wydrukuWersja PDF

Obrady wielkopolskiej Federacji ZZ Służb Mundurowych

W dniu 11 maja 2011 r. przedstawiciele organizacji związkowych działających w wielkopolskich służbach mundurowych spotkali się pod egidą Wielkopolskiej Federacji ZZSM. Tematyka obrad obejmowała głównie sprawy związane z poczynaniami Rządu RP i podległych mu organów polegającymi na zastraszaniu strony społecznej poprzez bezprecedensową nagonkę w usłużnych środkach masowego przekazu. Podczas obrad opracowano stanowisko przewidujące rozpoczęcie akcji protestacyjnej w jednostkach mundurowych w niedalekiej przyszłości.

Federacja jest głęboko zaniepokojona nastrojami panującymi wśród wielkopolskich funkcjonariuszy, a zwłaszcza trudnej sytuacji strażaków wobec działań Wielopolskiego Komendanta PSP oraz Komendanta Miejskiego PSP w Poznaniu. Brak dialogu społecznego i skala szukania oszczędności w strażackich kieszeniach może doprowadzić do poważnego zagrożenia poziomu bezpieczeństwa mieszkańców Poznania i całego regionu.

Zrozumiały niepokój mundurowych wzbudza również postawa Wojewody Wielkopolskiego, który pomimo informacji ze strony społecznej zdaje się nie dostrzegać groźby paraliżu bezpieczeństwa wewnętrznego na podległym terenie. Taka sytuacja może okazać się szczególnie niebezpieczna podczas zabezpieczenia imprez związanych z bliskimi już mistrzostwami EURO 2012.

Jako mieszkańcy naszego pięknego regionu musimy pamiętać, że pojęcie „służba” diametralnie różni się od pojęcia „służalczości”. Bezkrytyczna i nie do końca przemyślana realizacja politycznych celów wyższych decydentów musi w efekcie doprowadzić do degeneracji służb odpowiedzialnych za ludzkie mienie, zdrowie i życie. Wszyscy narzekamy na stan polskiej służby zdrowia. Kto do tego doprowadził? Kto odpowie za kolejne ludzkie tragedie? Kto ośmiela się przeliczyć zdrowie i życie na pieniądze, by załatać rządową rozrzutność i nieudolność?

Funkcjonariusze i ich rodziny postarają się odpowiedzieć na te pytania.

Już w najbliższych wyborach.

(red.)

Obrady wielkopolskiej Federacji ZZ Służb MundurowychObrady wielkopolskiej Federacji ZZ Służb Mundurowych


Poznań, 2011-05-11

 

S T A N O W I S K O

 Wielkopolskiej Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych
z dnia 11 maja 2011 roku

  w sprawie aktualnej sytuacji panującej w służbach mundurowych
 

  1. Federacja w pełni akceptuje podejmowane w ostatnim czasie przez organizacje związkowe inicjatywy protestacyjne, celem uświadomienia opinii publicznej i decydentom problemów z jakimi borykają się funkcjonariusze policji, państwowej straży pożarnej, straży granicznej i oraz służby więziennej. Federacja widzi możliwości podjęcia w najbliższym czasie skoordynowanych na szczeblu centrali związkowych niekonwencjonalnych działań, które skutecznie zablokują nieakceptowane przez nasze środowiska pomysły przedstawicieli władzy i ich doradców, szkodzących interesowi funkcjonariuszy, destabilizujących służbę oraz zagrażających bezpieczeństwu wewnętrznemu Polaków.
  2. Federacja aktywnie włączy się na szczeblu województwa w działania protestacyjne określone przez władze Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych, nie wykluczając własnych działań zgodnych ze statutami. W ocenie naszej Federacji strona związkowa w okresie trwającej kampanii wyborczej do Parlamentu, prezydencji Polski w Unii Europejskiej oraz zbliżającej się organizacji światowej imprezy „EURO 2012”, posiada argumenty pozwalające na zniechęcenie Rządu RP do ograniczenia słusznych uprawnień funkcjonariuszy. Próby medialne straszenia funkcjonariuszy niekorzystnymi rozwiązaniami to gra polityczna, które już wkrótce może okazać się zgubna dla ogromnej rzeszy polityków. Związkowcy mają dobra pamięć i potrafią skorzystać z niezbywalnego prawa wyborczego.
  3. Federacja oczekuje, że Premier Rządu Donald Tusk, zgodnie ze swoimi  zapewnieniami zawartymi w liście skierowanym do funkcjonariuszy dotrzyma słowa i weźmie ostatecznie na siebie  odpowiedzialność za powodzenie w negocjacjach ze stroną związkową.
  4. Federacja z uznaniem odnosi się do działań organizacji związkowych Państwowej Straży Pożarnej podejmowanych na terenie województwa w zakresie m. in.: zapewnienia sprawiedliwego i zgodnego z prawem podziału ustawowych środków za wypracowane przez strażaków nadgodziny oraz przesuwanie środków finansowych bez konsultacji z organizacjami związkowymi. Skierowanie zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa z art. 231 kk. przez Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej  w Poznaniu to przykład determinacji w walce o interesy funkcjonariuszy PSP oraz przestroga dla innych komendantów. Podobne działania podjął wcześniej NSZZ Policjantów, który spowodował, że obecnie wszczęto śledztwo w sprawie podejrzenia popełnienia przestępstwa z ar. 231 kk. przez Komendanta Głównego Policji. W ocenie Federacji tego typu pragmatyczne działania to doskonały instrument walki z nadużywaniem władzy. Należy mieć tylko nadzieję, że prokuraturze wystarczy odwagi, aby sprawę doprowadzić skutecznie do końca.
  5. Federacja z niepokojem obserwuje postawę Wielkopolskiego Komendanta PSP oraz Komendanta Miejskiego PSP w Poznaniu w stosunku do organizacji związkowych, które są przez Komendantów marginalizowane, a dialog jest pozorowany. Podejmowane przez działaczy związkowych próby prowadzenia otwartego dialogu ze stroną służbową  napotykają na opór, co zmusza organizacje związkowe do podejmowania coraz bardziej radykalnych działań. Postawa Wojewody Wielkopolskiego – Przewodniczącego Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego, który nie widzi problemu twierdząc, że wszystko odbywa się zgodnie z prawem, jest również nie do zaakceptowania.
  6. Federacja apeluje do funkcjonariuszy niezrzeszonych do przyłączenia się do działań protestacyjnych, gdyż jak pokazuje historia na pomoc ze strony przełożonych, bardzo dobrze uposażonych i ślepo lojalnych wobec swoich zwierzchników, nie możemy liczyć, co ewidentnie pokazuje ich pasywna, wręcz żadna postawa podczas prac Zespołu Rządowo – Związkowego w sprawie opracowania założeń do nowej reformy emerytalnej funkcjonariuszy.
  7. Federacja wnioskuje do Centrali o opracowanie do końca maja harmonogramu działań protestacyjnych w obronie interesu policjantów, strażaków, funkcjonariuszy straży granicznej i służby więziennej.

 
 
                                                                                         W imieniu Federacji
 
                                                                                           Przewodniczący
                                                                       ZW NSZZ Policjantów województwa wielkopolskiego
 
                                                                                    /-/ podinsp. Andrzej SZARY
 
 
 
  Do wiadomości:

- funkcjonariusze służb mundurowych województwa wielkopolskiego,
- kierownicy jednostek,
- media lokalne,
- Federacja Związków Zawodowych Służb Mundurowych

Załączniki

NSZZPNSZZPP